Privacy verklaring

Introductie

Het Haags Verzekeringscentrum (HVC) gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacyverklaring staat hoe het HVC uw persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen zij treft om deze te beschermen. Wijzigingen in dit beleid worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

Het HVC is gevestigd te Den Haag aan de Hyacinthweg 71. Het HVC treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het HVC is bereikbaar via haar website www.haagsverzekeringscentrum.nl en het e-mailadres hvc@vandenhoogenassurantien.nl.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Het HVC gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van de vereniging, de diensten van de vereniging en het lidmaatschap. Meer concreet worden de gegevens in dat kader voor de volgende doelstellingen verwerkt:

 

 1. het aanhouden van een ledenlijst voor communicatie met en tussen de leden van het HVC;

 2. het communiceren binnen en tussen commissies, organen en andere groepen binnen de vereniging;

 3. het toesturen van informatie omtrent de eigen diensten van het HVC, waaronder bijvoorbeeld de agenda en stukken voor ledenvergaderingen en aankondigingen van bijeenkomsten;

 4. het innen van (contributie)facturen door het HVC.

   

  Bij aanvraag tot het lidmaatschap ontvangt het HVC van u de volgende gegevens die zij ook zal verwerken:

  Persoonsgegevens:

 • Titel

 • Voorletter(s)

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel(s)

 • Achternaam

 • Mobiel nummer

 • Organisatienaam

 • Werkadres

 • Plaatsnaam werk

 • Telefoonnummer werk

 • E-mail werk

   

  Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  Wij bewaren uw gegevens uitsluitend zo lang u lid bent van het HVC. Uw gegevens worden verwijderd, zodra u geen lid meer bent en u aan al uw verplichtingen jegens het HVC (waaronder het betalen van eventueel nog verschuldigde contributie) heeft voldaan.

   

  Wie hebben toegang tot uw gegevens?

  Het HVC gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

  Het HVC vertrekt uw gegevens aan de Haagse Assurantieclub om u te kunnen uitnodigen voor gezamenlijke activiteiten, zoals de nieuwjaarsborrel. Het HVC verstrekt uw gegevens verder alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.

  Het HVC kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

   

  Wat zijn uw rechten?

  Als u het HVC toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken, dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via: hvc@vandenhoogenassurantien.nl.

  Mocht u geen berichten van het HVC willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via hetzelfde e-mailadres.

   

  Hoe worden uw gegevens beschermd?

  Uw gegevens zijn opgeslagen in een database. Het HVC heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

   

  Wijzigingen

  Het HVC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het HVC adviseert u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update.

   Vragen

  Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar: hvc@vandenhoogenassurantien.nl.